PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Identidat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – 08038 Barcelona NIF: G-60309655

Finalidat Gestió i administració del PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE TEMÀTICA ESPORTIVA
Legitimació Bases generals del PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE TEMÀTICA ESPORTIVA
Destinataris No es preveu la cessió de dades i, en aquest cas, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
Informació adicional Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més avall*.

 

**INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 Responsable del tractament de les dades

Identitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60

08038 Barcelona NIF: G-60309655

Telèfon: 93.426.06.60

Contacte: protecciodades@fbolimpica.es

Finalitat del tractament de dades

 Gestió i administració del PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE TEMÀTICA ESPORTIVA.

Publicació de fotografies de caràcter personal a la pàgina web i a les xarxes socials, i per tant, mitjançant l’acceptació de les presents bases s’autoritza a la FBO per a la realització de fotografies i publicar-les, com s’ha dit, a la pàgina web i a les xarxes socials.

Legitimació i termini de conservació

La presentació d’una sol·licitud al PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE TEMÀTICA ESPORTIVA suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de la FBO en els termes i per a les finalitats informades.

La base jurídica per al tractament de dades són les presents bases relatives al PREMI AL TREBALL DE RECERCA DE TEMÀTICA ESPORTIVA.

Les dades personals dels participants es guardaran mentre no es revoqui el consentiment.

Destinataris

No es preveu la cessió a tercers de les dades personals que faciliti l’interessat més enllà de les previstes en aquestes bases o sempre que l’interessat hagi prestat el seu consentiment.
No obstant, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
No es contempla la realització de transferències internacionals de dades.

Categoríes de dades

Les categories de dades que es tracten són les següents:

  • -Nom i cognoms.
  • DNI, NIE o passaport
  • Direcció postal i electrònica.
  • Telèfon.
  • Imatges.
  • Formació.

Mesures de seguretat per a les dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent, la FBO garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Drets de l’interessat 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FBO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament la FBO només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FBO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions..

Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament General de Protecció de Dades.

En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals

En definitiva, les dades que ha facilitat es tractaran per la FBO d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònicprotecciodades@fbolimpica.es, sense perjudici també del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

CConseqüències de la no-acceptació de les presents bases

 En el supòsit en què el participant no accepti el contingut íntegre de les presents bases no podrà participar en el premi.