En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; de la Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i de la Llei 21/2014, de 29 de desembre del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, fem públic al nostre web la següent informació:

Informació institucional

Núm. de Registre: 705 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Finalitat de la Fundació Barcelona Olímpica
Estatuts Fundació Barcelona Olímpica Òrgans de Govern Patronat

Òrgans de Govern
Patronat

Marc normatiu

Normativa catalana pròpia de les Fundacions:

Llei 21/2014. 29 de desembre
Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Llei 21/2014. 29 de desembre
Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 4/2008, 24 d’abril
Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Llei 7/2012, 15 de Juny
Modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya en relació a les persones jurídiques i la resta de disposicions complementàries.

Decret 259/2008, 23 de desembre
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa espanyola:

Ley 19/2013, 9 de diciembre
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 50/2002 26 de diciembre
Fundaciones.

Ley 49/2002, 23 de diciembre
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Informació econòmica i administrativa

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat:
“Els càrrecs dels patrons són gratuïts, segons l’article 14è dels Estatuts de la Fundació.”

El Sr. Lázaro Julio Pernas López és llicenciat en Filosofia i Lletres (Història de l’Art) per la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional s’inicià a l’Àrea de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barcelona a finals de 1981. Durant més de 25 anys ha ocupat diversos càrrecs directius –cap de Servei, cap d’Unitat i Director-, però sempre assumint la responsabilitat i coordinació del departament d’actes esportius i les campanyes de promoció esportiva. Des de el 2009 és el director de la Fundació Barcelona Olímpica.
És membre del Comitè Olímpic Espanyol des de 1988, on ha ocupat diversos càrrecs, tot essent l’actualitat president de la Comissió d’Esport i Medi Ambient i membre de l’Acadèmia Olímpica Espanyola.

Retribució salarial del director:

Any 2016: 67.659,56 €
Any 2017: 69.247,26 €
Any 2018: 69.417,60 €
Any 2019: 71.851,26 €

Pressupostos:

Memòries econòmiques:

Memòries anuals d’activitats:

Convenis i subvencions

Subvencions i ajudes públiques rebudes 2016 i 2017
Contractes establerts amb l’Administració Pública:
“Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Olímpica per a la gestió i explotació del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch”.

Perfil del contractant

Les instruccions no estan en vigor pels contractes iniciats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018.