En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; de la Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i de la Llei 21/2014, de 29 de desembre del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, fem públic al nostre web la següent informació:

Informació institucional

Núm. de Registre: 705 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Carta Fundacional

Finalitat de la Fundació Barcelona Olímpica
Estatuts Fundació Barcelona Olímpica Òrgans de Govern Patronat

Òrgans de Govern
Patronat

Marc normatiu

Normativa catalana pròpia de les Fundacions:

Llei 21/2014. 29 de desembre
Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Llei 21/2014. 29 de desembre
Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 4/2008, 24 d’abril
Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Llei 7/2012, 15 de Juny
Modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya en relació a les persones jurídiques i la resta de disposicions complementàries.

Decret 259/2008, 23 de desembre
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa espanyola:

Ley 19/2013, 9 de diciembre
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 50/2002 26 de diciembre
Fundaciones.

Ley 49/2002, 23 de diciembre
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Informació econòmica i administrativa

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat:
“Els càrrecs dels patrons són gratuïts, segons l’article 14è dels Estatuts de la Fundació.”

El Sr. Francesc Terrón i Cusí exerceix les funcions de director de la Fundació Barcelona Olímpica des del 5 de març del 2021.

Francesc Terrón i Cusí, llicenciat en Direcció i administració d’Empreses per la UOC.

Inicia la seva trajectòria professional en l’àmbit municipal en 1989, primer en l’Institut Municipal Barcelona Espectacles desenvolupant diferents funcions i posteriorment en 1996 en l’Institut de Cultura de Barcelona. Durant el període 2002-2005 exerceixo funcions de tècnic en el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i des del 2005 en l’Institut Barcelona Esport en els càrrecs d’Administrador i Gerent.

Pressupostos:

Memòries econòmiques:

Memòries anuals d’activitats:

Balanç social:

Convenis i subvencions

Subvencions i ajudes públiques rebudes 2017 i 2021
Contractes establerts amb l’Administració Pública:
“Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Olímpica per a la gestió i explotació del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch”.

Perfil del contractant

Les instruccions no estan en vigor pels contractes iniciats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018.