El Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, convoca la primera edició del Premi al treball de recerca de temàtica esportiva amb l’objectiu de fomentar, entre l’alumnat de batxillerat, la recerca en l’àmbit de l’esport a la ciutat de Barcelona així com la història dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

PREMI
El premi s’atorga a un treball de recerca de batxillerat relacionat amb l’àmbit de la pràctica esportiva a la ciutat de Barcelona o bé relacionat amb la història dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 així com la seva repercussió en qualsevol de les seves subseus. L’enfoc del treball pot ser tan ampli com es vulgui, i pot proposar un apropament a la temàtica des de l’òptica de l’arquitectura, l’urbanisme, l’associacionisme, la història, les ciències, etcètera.

El treball guanyador rebrà un premi consistent en un lot de publicacions pròpies de la Fundació Barcelona Olímpica per als i les estudiants que hi hagin participat, així com una visita al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch. En cap cas es contempla que el premi sigui de tipus econòmic. La persona o persones guanyadores, en el cas de treballs en grup, rebran també un diploma acreditatiu.

El jurat podrà atorgar les mencions especials que consideri per a altres treballs presentats.

PARTICIPANTS I ÀMBIT GEOGRÀFIC
Poden optar al premi els i les estudiants de batxillerat que en el curs acadèmic vigent (2021-2022) hagin de lliurar el seu treball de recerca en un centre educatius de secundària de Catalunya. Poden participar-hi estudiants a títol individual o en grup.

PRESENTACIÓ I PROCÉS D’ENVIAMENT
Les persones candidates hauran d’enviar el següent formulari.

màxim de 250 paraules / Máximo 250 palabras

El termini de presentació de candidatures acabarà el dia 31 d’octubre de 2021.

Quan els treballs estiguin acabats, les persones candidates es comprometen a enviar una còpia del seu treball de recerca així com altres materials de suport que formin part del treball (enregistraments, vídeos, imatges, etcètera) a a href=”ceosamaranch@fbolimpica.es”>ceosamaranch@fbolimpica.es abans del dia 15 de març de 2022..

REQUISITS EN L’ELABORACIÓ DEL TREBALL

Els alumnes disposen del curs escolar per elaborar el seu treball de recerca en els terminis que li marqui el centre educatiu. Durant aquest període, a més, podrà sol·licitar suport bibliogràfic del Centre d’Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch mitjançant el correu electrònic ceosamaranch@fbolimpica.es.

Els treballs podran ser escrits en català i/o castellà.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I JURAT

Un jurat format per personal propi de la Fundació Barcelona Olímpica i col·laboradors de l’àmbit de la recerca esportiva, valoraran tots els treballs presentats. Es valorarà especialment la rellevància del tema tractat, la seva innovació i els seus aspectes metodològics.

El jurat podrà declarar desert el premi.

VEREDICTE I DIFUSIÓ

Un cop el jurat valori els treballs presentats, decidirà quin és el treball guanyador, i comunicarà que ha guanyat a la persona que hagués presentat la candidatura. Igualment es podrà comunicar la resolució als espais habituals de difusió de què disposa la Fundació Barcelona Olímpica. La data de comunicació de la persona premiada no serà més tard del dia 15 de maig de 2022.

El treball guanyador, es podrà penjar al web de la Fundació Barcelona Olímpica sempre i quan es compti amb els drets d’explotació o ús del material utilitzat per al desenvolupament del treball. Igualment haurà de facilitar una còpia d’altres materials de suport que formin part del treball: enregistraments, vídeos, imatges, etcètera. Es farà menció de l’autoria, així com del premi rebut.
OALTRES CONSIDERACIONS

Es procurarà dur a terme un acte públic de lliurament del premi a l’auditori del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, Av. de l’Estadi, 60, Barcelona (al costat de l’Estadi Olímpic Lluís Companys), en el qual es sol·licitarà a la persona o persones guanyadores que facin una presentació del seu treball. La data prevista per a aquesta presentació serà el dia 23 de juny de 2022, en funció de la disponibilitat de les parts i la situació sanitària.

La participació en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació, les dades de contacte són:
Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
ceosamaranch@fbolimpica.es
934260660 – Extensió 9